Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

Od dnia 25.05.2018 obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych RODO). W związku z tym informujemy Kolegów, że Wasze dane osobowe są przechowywane w bazie Koła i są przetwarzane przez Zarząd Koła w celu realizacji celów statutowych Polskiego Związku Łowieckiego. Zapewniamy, że przykładamy dużą wagę do ochrony Waszej prywatności.

Informujemy także, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przynależności do Naszego koła łowieckiego.

Przygotowaliśmy zestaw informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych. Prosimy    o zapoznanie się:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

KOŁO ŁOWIECKIE CZAJKA W JEDWABNEM

(NIP: 718-113-36-12 REGON: 450070360 dalej „Administrator” lub „Koło”) będący Administratorem Państwa Danych Osobowych, informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Kole możliwy jest pod adres e-mail: kolo@czajka-jedwabne.pl lub pod adresem pocztowym: ul. Kościuszki 14, 18-420 Jedwabne dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych PZŁ, czyli:

1) prowadzenia gospodarki łowieckiej;

2) troski o rozwój łowiectwa i współdziałania z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących;

3) ustalania kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;

4) czuwania nad przestrzeganiem przez członków PZŁ prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich;

5) organizowania szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego;

6) prowadzenia i popierania hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych;

7) realizacji innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

8) egzekwowania prawa i prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.

Pana dane osobowe przechowywane będą (w zależności od rodzaju danych) zgodnie z naszą Polityką retencji danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. W dowolnym momencie może Pan uzyskać dostęp do ich treści, sprostować je oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub zlecić ich usunięcie. Ma Pan również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich przeniesienia.

W związku z przetwarzaniem Pana danych osobowych przysługuje Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana danych osobowych,

– przenoszenia Pana danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 r. nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

– kontakt e-mailowy pod adresem: kolo@czajka-jedwabne.pl

Podanie danych osobowych jest wymogiem przystąpienia na staż lub wstąpienia do Koła.

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.