Zakaz stosowania i posiadania śrutu ołowianego na obszarach wodno-błotnych i 100m wokół nich

Zakaz stosowania i posiadania śrutu ołowianego na obszarach wodno-błotnych i 100m wokół nich

Przypominamy, iż od 16 lutego 2023 r. obowiązuje w Unii Europejskiej, w tym w Polsce, jednolity zakaz używania śrutu ołowianego podczas polowań na obszarach wodno-błotnych i w promieniu 100 m wokół nich. Osoba znajdująca się na obszarach wodno-błotnych i w promieniu 100 m wokół nich może mieć przy sobie śrut ołowiany tylko pod warunkiem wykazania, że jest on używany tylko do polowania w innych miejscach. Obszary wodno-błotne to tereny bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki wodne, tak naturalne, jak i sztuczne, stałe lub okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, łącznie z wodami morskimi do 6m głębokości.

Zakaz wynika z Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2021/57 z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do ołowiu w amunicji śrutowej na obszarach wodno-błotnych lub wokół nichhttps://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/57/oj. Zakaz ma na celu zapobieganie zanieczyszczeniu ołowiem i wynikającemu z tego zagrożeniu dla ptaków wodnych zjadających śruciny, dla zwierząt które żywią się ptakami skażonymi ołowianą amunicją śrutową, oraz dla ludzi spożywających ptaki wodne odstrzelone za pomocą ołowianej amunicji śrutowej.

Polskie prawo pozornie nie penalizuje obecnie wprost naruszania zakazów wynikających z unijnego rozporządzenia, choć można spodziewać się presji Komisji Europejskiej na wprowadzenie odpowiednich przepisów. Jednak, także w obecnym stanie prawnym, polowanie ze śrutem ołowianym na obszarach wodno-błotnych lub w promieniu 100m od nich, stało się od 15 lutego działaniem zmierzającym do wejścia w posiadanie zwierzyny z naruszeniem warunków dopuszczalności polowania, tj. kłusownictwem, a zastrzelona śrutem ołowianym kaczka stała się bezprawnie pozyskaną tuszą zwierzęcia łownego – a te sytuacje penalizuje także obecne Prawo Łowieckie. Ponadto, zgodnie z art. 53 pkt 5 Prawa łowieckiego, kto wchodzi w posiadanie zwierzyny za pomocą (..,) innych niedozwolonych środków, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

źródło: kp.org.pl


Marcin Krajewski